Wysyłki i opłaty1. Towary zostaną dostarczone do nabywcy w terminie podanym na stronie internetowej sprzedawcy na ponowne otwarcie zamówienia.
2. Jeżeli kupujący i sprzedający w umowie sprzedaży nie postanowiły inaczej, sprzedający musi dostarczyć rzecz nabywcy niezwłocznie i nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy kupna. Jeśli sprzedający nie wywiąże się z obowiązku dostarczenia rzeczy w pierwszym zdaniu, kupujący prosi go, aby dostarczyć rzeczy w nim poprzez zapewnienie dodatkowych rozsądny okres czasu. Jeśli sprzedający nie dostarczy przedmiot w ciągu tego dodatkowego rozsądnym terminie, kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy.
3. Kupujący zobowiązuje się do przedłużenia okresu dostawy, jeżeli stosownie do produkcji zamówionych towarów lub innych okoliczności.
4. Zobacz wyniki na jakiejkolwiek stronie internetowej e-commerce, eksploatowane przez sprzedającego ma charakter przykładowy.
5. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki, że towar i jego opakowanie od razu po porodzie. W przypadku istnienia wad towaru kupujący sporządza rejestr zakresu i charakteru wad towaru, którego dokładność jest potwierdzona przez kuriera lub sprzedawcy. Na tej podstawie utrwalenie została wydana, sprzedawca może odmówić przyjęcia kupujący następnie dostarczony towar z wadami lub potwierdzenie dostawy towaru z wadą, a co za tym idzie pod numerem postępowania L.8 i warunków roszczenia do żądania wadliwego towaru od sprzedawcy lub kandydata. Jeżeli nabywca odmówi przyjęcia towarów dostarczanych z wadą, wszystkie racjonalnie poniesione koszty odesłania towaru do sprzedawcy ponosi sprzedającego.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
A). opóźniona dostawa zamówionego towaru spowodowanych pocztą lub kurierem;
B). zawinione uszkodzenie przesyłki pocztą lub kurierem;
C). każda non-delivery, które nastąpiło na skutek producenta (dostawcę) z powodu jakichkolwiek ograniczeń lub unieważnienia prawa do dystrybucji lub innych nieprzewidzianych przeszkód.
7. Nabywca jest uprawniony w przypadku niedostarczenia przez sprzedającego w terminie określonym w pkt 5.2. niniejszej Umowy odstąpić od umowy, a sprzedający jest zobowiązany do zwrotu Kupujący dokonał zapłaty części ceny zakupu w ciągu 14 dni od otrzymania odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży przelewem na rachunek bankowy nabywcy kupującego.

8. Kupujący może zapłacić za zamówienie:
- Przelewem na rachunek bankowy:
 
SK9083300000002600727165 BIC / SWIFT: FIOZSKBAXXX
- Pobranie pocztowe,
- Online - płatność za pośrednictwem GoPay, 24Pay
- Online - płatność za pośrednictwem PayPall,
- Faktura, w porozumieniu z spol. Sentop, s. r .o.
- Gotówką.
9. W celu dostarczenia zamówionego towaru, sprzedający pobiera zryczałtowaną kosztów przesyłki w zależności od wybranego środka transportu, według aktualnego cennika przewoźników natomiast nabywca zostanie poinformowany o cenie usługi przed złożeniem zamówienia.
10. Sprzedawca może dostarczyć nabywcy:
A). zniżki cena za zarejestrowanie się w naszym sklepie,
B). zniżki dla powtórnych zakupów lub,
C). zniżki na podstawie jednego kuponu zapewniając jednocześnie Zniżek nie można łączyć.